Ray trượt tròn có đế SB Φ20 Φ25 Φ20 Φ30 Φ35

Ray trượt tròn có đế SB Φ 12 : 290.000/m

Ray trượt tròn có đế SB Φ 16 : 355.000/m

Ray trượt tròn có đế SB Φ 20 : 425.000/m

Ray trượt tròn có đế SB Φ 25 : 515.000/m

Ray trượt tròn có đế SB Φ 30 : 600.000/m

Ray trượt tròn có đế SB Φ 35 : 835.000/m