Gối đỡ thanh trượt tròn SHF

Gối đỡ ray trượt tròn SHF12: 50,000/cái
Gối đỡ ray trượt tròn SHF16: 75,000/cái
Gối đỡ ray trượt tròn SHF20: 80,000/cái
Gối đỡ ray trượt tròn SHF25: 90,000/cái
Gối đỡ ray trượt tròn SHF30: 105,000/cái
Gối đỡ ray trượt tròn SHF40: 170,000/cái
Gối đỡ ray trượt tròn SHF50: 230,000/cái