Bạc trượt KH

Bạc trượt KH0622PP giá : 75.000 /cái
Bạc trượt KH0824PP giá : 75.000 / cái
Bạc trượt KH1026PP giá : 75.000 / cái
Bạc trượt KH1228PP giá : 75.000 / cái
Bạc trượt KH1428PP giá : 85.000 / cái
Bạc trượt KH1630PP giá : 85.000 / cái
Bạc trượt KH2030PP giá : 85.000 / cái
Bạc trượt KH2540PP giá : 110.000 / cái
Bạc trượt KH3050PP giá : 110.000 / cái
Bạc trượt KH4060PP giá : 135.000 / cái
Bạc trượt KH5070PP giá : 150.000 / cái