Thanh trượt tròn Ø16 Ø20 Ø25 Ø30 Ø35 Ø40 Ø50 Ø60

Ray trượt tròn Ø 12: 120.000đ/m

Ray trượt tròn Ø 16: 210.000đ/m

Ray trượt tròn Ø 20: 250.000đ/m

Ray trượt tròn Ø 25: 290.000đ/m

Ray trượt tròn Ø 30: 320.000đ/m

Ray trượt tròn Ø 35: 420.000đ/m

Ray trượt tròn Ø 40: 650.000đ/m

Ray trượt tròn Ø 50: 890.000 đ/m

Ray trượt tròn Ø 60: 1250.000đ/m