Thanh ray vuông kết hợp ray tròn LGD

Thanh ray vuông LGD6  giá : 550,000/m

Thanh ray vuông LGD8  giá  : 790,000/m

Thanh ray vuông LGD12 giá : 890,000/m