Thanh trượt ABBA

BRC15R0 giá : 420.000/ cái

BRC20R0 giá : 500.000/ cái

BRC25R0 giá : 580.000/ cái

BRC30R0 giá : 730.000/ cái

BRC35R0 giá : 890.000/ cái

BRC40R0 giá : 1270.000/ cái

 

BRC15A0 giá : 450.000/cái

BRC20A0 giá  : 530.000/ cái

BRC25A0 giá : 610.000/ cái

BRC30A0 giá : 760.000/ cái

BRC35A0 giá : 930.000/ cái

BRC40A0 giá : 1300.000/ cái

 

BRS15B giá : 450.000 đ/cái

BRS20B giá : 550.000 đ/ cái

BRS25B giá : 750.000 đ/ cái

 

Thanh trượt BR-15L: 1000.000/m

Thanh trượt BR-20L: 1100.000/m

Thanh trượt BR-25L: 1260.000/m

Thanh trượt BR-30L: 1400.000/m

Thanh trượt BR-35L: 1700.000/m

Thanh trượt BR-40L: 2600.000/m