Động cơ bước 42CM02 / 42CM04 / 42CM06 / 42CM08 Leadshine

Động cơ bước 42CM02 / 42CM04 / 42CM06 / 42CM08 Leadshine

Số pha : 2 pha

Số dây : 4 dây

Mặt bích : 42mm

Danh mục: