Gối đỡ vít me bi BK – BF

Gối đỡ trục BK12-BF12: Giá 490.000 đ/ bộ

Gối đỡ trục BK15-BF15: Giá 590.000 đ/ bộ

Gối đỡ trục BK17-BF17: Giá 740.000 đ/ bộ

Gối đỡ trục BK20-BF20: Giá 890.000 đ/ bộ

Gối đỡ trục BK25-BF25: Giá 1090.000 đ/bộ