Động cơ bước 57CM06 / 57CM13 / 57CM22/ 57CM23 / 57CM26 Leadshine

Động cơ bước 57CM06 / 57CM13 / 57CM23 / 57CM23-BZ / 57CM26 Leadshine

Số pha : 2 pha

Số dây : 4 dây

Mặt bích : 57 mm

Danh mục: