Đai ốc vitme TBI bước 5

Bước đai ốc : Có thể lựa chọn 5 hoặc 10

Cấp chính xác : C7