Vitme bi RSSY RBBY RSLY RBLY

Được sử dụng trong các loại robot gắp nhả, như Scara Robot