Vitme bi trục Z 2510 tiện sẵn 2 đầu

Mã sản phẩm SFU2510

Cấp chính xác : C7

Chiều dài 500mm, tiện sẵn 2 đầu chuẩn BK-BF15

Bước 10, đường kính 25.

Chiều dài tổng thể : 500mm

Làm vitme trục Z máy đục gỗ, máy cnc khắc gỗ, máy cnc đục đá….