AWC 7824K – TROCEN

5-inch TFT LCD màn hình cảm ứng

Dễ dàng sử dụng

Thiết bị thông số có thể được thiết lập hoàn toàn đi từ máy tính.