BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM, BẢNG ĐIỀU KHIỂN VÀ PHỤ KIỆN